Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Vita a települési rendezési tervről… Mi lesz a strandfürdővel? Hol a helye?

1 496

Az alábbiakban szó szerint közöljük a képviselő-testület január 27-i ülésén elhangzott képviselői hozzászólásokat a települési rendezési terv vitájában. 
Azért is közöljük a vitát, mert maga a település rendezési terv tervezete nem jutott el a civilszervezetekhez, vagyis a lakossághoz. A testület nem kérte fel a könnyen elérhető egyesületek, körök tagságát véleményezésre, pedig a képviselői hozzászólásokból kiderül erre szükség lett volna, hiszen a képviselők többsége csak a saját véleményét hangoztathatta. Ma már ez kevés. A demokrácia jelenlegi állása ennél többet kíván!

Szenczi Sándorné polgármester rátért az első napirendi pont megtárgyalására. Átadta a szót Szemerey Márta tervezőasszonynak, hogy a Településrendezési Tervvel kapcsolatos esetleges kiegészítését megtegye.
Szemerey Márta településrendező tervező szólt arról, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határidő után jelezte igényét, mely miatt a Helyi Építési Szabályzat 21. §-át módosítani szükséges. Ismertette a módosító javaslatát.
Török János műszaki vezető főtanácsos a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság ülésén felmerült módosító javaslatokat ismertette. A Településrendezési Terv 26. oldalán országos mellékútként került feltüntetésre a keleti oldali megkerülő út. 
Javaslatként hangzott el, hogy külterületi feltáró utak közé sorolják amiatt, hogy AVOR pályázatnál, illetve az országos közút engedélyezési eljárásnál előnyt jelenthetne.
Szemerey Márta településrendező tervező javasolta, hogy a Településrendezési Terv ezen része az alábbiak szerint módosuljon: ,,- 4521. jelű – Szentes-Hódmezővásárhely összekötő út, melynek belterületi átkelési szakasza a Terv szerinti keleti elkerülő út megépítésével kiváltásra kerülő út egyben külterületi mezőgazdasági feltáró út”. Javasolta, hogy a külterületi feltáró út esetében a 3. szöveg úgy kezdődjön, hogy “egy keleti elkerülő út, a 4521. jelű út belterületi szakaszának kiváltására…” .
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy a Közútkezelő KHT. szempontjából is jó ez a megoldás.
Török János műszaki vezető főtanácsos elmondta, bizottsági ülésen felmerült, hogy az ültetési kötelezettséget a vasút menti lakótelkek hátsó telekhatárán, valamint a temetők lakóterület felöli részére min. 20 m széles sávban végre lehet-e hajtani helyhiány miatt?
Szemerey Márta településrendező tervező válaszában elmondta ez a rendelkezés általános leírás. Ott kell alkalmazni, ahol ténylegesen előírta a szabályzási terv. Javasolta a rendelkezés kiegészítését az “általában” szóval.
Török János műszaki vezető főtanácsos megkérdezte, mennyire kötelező jellegű a kastély előtti út átterelése?
Szemerey Márta településrendező tervező javasolta, elsőként tegyenek próbakijelölést.
Török János műszaki vezető főtanácsos ismertette, bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Jakó út, valamint a külső utak megépítését követően kerüljön sor erre. A “települési szilárd hulladék” részben foglaltakkal kapcsolatban elmondta, nem nagy távolságra van a hulladéklerakótól a dögtér. Időközben engedélyezték a dögtér felújítását, viszont megmaradó hulladéklerakót nem szeretnének.
Szemerey Márta településrendező tervező elmondta, hogy akkor lenne praktikus a dögkonténer áthelyezése, ha megvalósulna a hulladékudvar. 
Javasolta a szövegrész kiegészítését azzal, hogy a “hulladékudvar megvalósulása esetén” kell egybevonni.
Török János műszaki vezető főtanácsos a veszélyes hulladékkal kapcsolatosan kitért arra, hogy a nagy testű állatok elszállítását végzi a magángazdaság.
Szenczi Sándorné polgármester kihangsúlyozta, hogy ha a baromfitelepen elhullik 2000 jószág, azt az önkormányzat nem tudja elszállítatni. 
Amit az önkormányzat elszállíttat, az a kisgazdaságokban elhullott egy-két állat.
Szemerey Márta településrendező tervező javasolta, hogy a magángazdaságok helyett az állattartó telep kerüljön a szövegbe.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést minden bizottság megtárgyalta. Átadta a szót a bizottságok elnökeinek.
R. Nagy Mihály képviselő, a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a bizottság módosító javaslatait. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a korábbi célkitűzéseket figyelembe kell, hogy vegye a rendezési terv. Két esetben nem vette figyelembe: az Árpád utcánál tervezett szabadidős park, valamint a fürdő helyének meghatározásánál. Javasolta a bizottság, hogy a Jakó út megépítése után alakítsák ki a sétáló utcát. Időközben megállapította, hogy nincs meg az elterelő utcában az út és telkek közötti megfelelő szélesség. Ezért nem javasolta, hogy arra az útra tereljék a forgalmat. Továbbra is javasolta a bizottság, hogy a Kontrában ne legyen építési tilalom. Átadta a szót Gémes László bizottsági tagnak, aki a fürdővel kapcsolatos bizottsági állásfoglalást ismertette.
Gémes László képviselő, bizottsági tag a strand helyének meghatározásával kapcsolatosan tette meg hozzászólását. Elsőként a koncepcióból idézett: a tervezett strand ellátása a gazdasági tevékenység mellett biztosítható a tulajdonossal és az üzemeltetővel kialakított megállapodással. 
Megkérdezte a tervező asszonytól, hogy az általa javasolt szabadidő park helyén melyik üzemeltetővel és tulajdonossal képzelte el a strand üzemeltetését. Ezután a 2004. szeptember 2-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből idézett hozzászólásokat. Polgármester asszony ismertette, hogy a most érvényes rendezési tervben a vasútállomással szembeni önkormányzati területen szerepel a fürdő, a közművesítés és a termálvíz miatt megfelelő ez a terület. Ezen az ülésen a fürdő területét megjelölték a koncepcióban. A Településrendezési Tervben leírtak szerint a koncepció alapján új gazdasági területet jelöltek ki a vasútállomástól délre. Ismételten a koncepcióból idézett. Megkérdezte, hogy az új tervben a fürdő területe miért szerepel más helyen? A koncepció kimondja, hogy a településen jelenleg nincs olyan üzem, amely a környezetet károsan, határérték felett terhelné. Ennek figyelembe vételével megkérdezte, hogy kit akarnak akkor kitelepíteni? A jegyzőkönyvből idézett: Bába Miklós képviselő javasolta, hogy a Puskin majorhoz tervezzék a fürdőt. Azután a tervező asszony elmondta, véleménye szerint az általuk megjelölt terület sokkal ideálisabb szabadidő parknak. Nem értette, hogy miért ideálisabb, amikor az érintett terület 3 hektár, és rövidesen ebből 1 hektáron edzőpálya lesz. Tudomása szerint a szeméttelep és a jelenlegi dögtelep sokkal közelebb van a tervező asszony által kijelölt területhez, mint a vasútállomással szembeni területhez a tehenészeti telep. További hozzászólásokat idézett a jegyzőkönyvből. Választ kér arra, hogy miért akarja a képviselő-testület a közel 11 hektáros területről, ahol vasútállomás, buszmegálló van, ezenkívül főút mellett van, eltenni a fürdő területét?
Szenczi Sándorné polgármester ismertette, hogy ha a fürdő építése aktuálissá válik, és csak az állomással szemben épülhet meg a fürdő, akkor kezdeményezni kell a rendezési terv módosítását. Nehezményezte, hogy önkormányzati területre gondolva a fürdővel kapcsolatosan tárgyalássorozat indult és erről ő nem tudott. A kezdeményezést fantasztikus lehetőségnek tartotta. Megkérdezte, aki egyetért azzal, hogy a fürdő kérdését tárgyalják újra, az kézfeltartással jelezze.
R. Nagy Mihály képviselő nem értette, miért kell duplán dolgozniuk, mert ha később lehet a fürdő helye a vasútállomással szembeni területen, akkor most miért nem lehet?
Szenczi Sándorné polgármester kihangsúlyozta, hogy képviselő-testületi döntés alapján elkészült a Településrendezési Terv. A fürdő a rendezési terv egy része. Ha az egész rendezési tervet nem fogadják el, akkor nem lesz rendezési terve a településnek. Ha viszont az elfogadott rendezési terv egy részét akarják módosítani, akkor sokkal kisebb procedúrával jár.
Szemerey Márta településrendező tervező kihangsúlyozta, ha a tervet nem hagyják jóvá, vagy ilyen módosítással hagyják jóvá, akkor újra kell kezdeni az egyeztetési eljárást. Idézett a koncepcióból, mely szerint a gazdasági terület a vasútállomással szembeni terület. Elmondta, abban maradtak, hogy ott lesz az iparterület, és nem kerül oda a fürdő. Az egyeztetési eljáráson így ment végig a rendezési terv.
Szenczi Sándorné polgármester kihangsúlyozta, hogy a tervező asszonya képviselő-testület döntését hajtotta végre. Megkérdezte, hogy a módosítás mennyivel egyszerűbb folyamat, mint a mostani elfogadási eljárás megismétlése?
Szemerey Márta településrendező tervező kifejtette, hogy ötletszerű beruházást csak rendezési tervmódosítással lehet legalizálni. Polgármester asszony kérdésére válaszolva elmondta, hogy a két folyamat bonyolultsága ugyanakkora, viszont a módosítás költsége kevesebb.
Szenczi Sándorné polgármester véleménye szerint, ha valaki a fürdő építésének szándékával jelentkezik, akkor az a tisztességes, ha mind a két lehetőséget megmutatják neki.
Gémes László képviselő kihangsúlyozta, hogy a februári koncepcióban a fürdő helye az állomással szembeni területen van megjelölve. A jegyzőkönyvek nem tartalmazzák, hogy bárki azt javasolta volna, ott ne legyen a fürdő, hanem az iparterület.
Szemerey Márta településrendező tervező kiemelte, hogy a mostani előterjesztés 18. oldalán található hivatkozás a 19/2004. (II.26.) KT. határozatra.
Gémes László képviselő ellentmondást látott a koncepció két oldala között. Megkérdezte, amikor életbe lép a rendezési terv és igény merül fel az iparterületre, akkor elutasíthatják-e, vagy pedig kötelesek részére területet kijelölni? Ezután részletes ismertetést adott a fürdő létesítésének lehetőségéről, az eddig történtekről.
Részletes ismertetését a hangszalag 156-283 számai tartalmazzák.
Szenczi Sándorné polgármester Gémes László képviselő felvetésével kapcsolatban elmondta, meg tudják tenni, hogy elfogadják a rendezési tervet, de kikötik, hogy az ipari területnek keressenek más helyet.
Gémes László képviselő javasolta, tegyék meg az intézkedést arra, hogy a vasútállomással szembeni területre ne tudjanak vállalkozások kitelepülni. Tartsák meg turisztikai célra.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérte, hogy a fürdővel kapcsolatos tárgyalások során fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a szegváriak milyen feltételekkel látogathatják a létesítményt.
Kádár György képviselő emlékeztetett egy korábbi képviselő-testületi állásfoglalásra, mely szerint vigyék át a vasút alatt a szennyvizet, mert ha gazdasági területet alakítanak ki, akkor ott legyen a fejlesztési lehetőség. A rendezési tervet ebben az állapotában – megismerve a módosítás lehetőségét – javasolta elfogadásra. Elmondta, hogy az elkerülő út mentén is lát megfelelő helyet a fürdő létesítésére. Ugyanakkor szerencsésnek tartotta, hogy a fürdő és a sporttelep egy helyen van. Véleménye szerint, amennyiben a gazdasági területre jelentkezik egy igénylő, oda kell neki adni. Kihangsúlyozta, hogy a fürdő építését ez a képviselő-testület nem zárta ki! 
Amennyiben beruházó jelentkezik, arról a képviselő-testületet tájékoztatni kell!
Bucsányi László képviselő fürdővel kapcsolatos véleménye, hogy kínálják a lehetőséget. Kihangsúlyozta, amikor hatályba lép a rendezési terv, bármelyik helyi vállalkozó jogosan tarthat igényt az ipari területre. Javasolta, fogadják el a rendezési tervet, de egyben azonnal nyújtsák be a módosítást.
Szemerey Márta településrendező tervező kihangsúlyozta, több olyan tervet készített már, amelynek a megrendelői eltűntek. Felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, hogy vannak olyan kritériumok, melyekből látszik a befektető szándéka. Amennyiben komoly beruházó jelentkezik, van mód a rendezési terv módosítására.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, szeretné, ha a fürdőberuházás megvalósulna, de adjanak lehetőséget a befektetőnek, hogy a településen nézzenek szét.
Szabó Tibor képviselő meglátása szerint a vállalkozó a gazdasági területre addig nem fog kiköltözni, míg közművesített területet nem kap. Véleménye szerint a fürdőberuházó részére bármelyik területet fel tudják ajánlani. Mire kész tervekkel rendelkezik a beruházó, addigra biztosítani tudják részére bármelyik területet. Javasolta a rendezési terv elfogadását.
Gémes László képviselő elsőként a tervező asszony mondataira reagált: Véleménye szerint nem kellene illúziókat rombolni. Kihangsúlyozta, hogy a beruházó az Alföldön rehabilitációs központot akar építeni. A szegváriaknak kell akarni, hogy itt épüljön meg a beruházás. Javasolta, hogy önkormányzati területen valósuljon meg, ugyanis a beruházó a területet bérbe kívánja venni. Kihangsúlyozta, hogy a megkeresés januárban történt, és az első képviselő-testületi ülésen erről tájékoztatták a képviselőket.
Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte, hogy a tárgyalást a fürdő bizottság kezdeményezte.
Rácz Ferenc közösségfejlesztő elmondta, több mint két éve elhatározása, hogy a fürdővel szeretne foglalkozni. Elképzelése az, hogy a szegvári fiatalság részére tanmedence, valamint az idősebb korosztálynak ülőmedence létesüljön. Szólt arról, hogy a fürdővel kapcsolatosan Karácsony előtt keresték meg. A januári megbeszélésre a képviselőket meghívta. Elmondta, 30 éve folyik a termálvíz és senki nem foglalkozott ez idő alatt komolyan a fürdő kérdésével, kivéve amikor a téglajegyeket vásárolták. Javasolta a rendezési terv elfogadását a módosítás lehetőségével. 
Kihangsúlyozta, hogy a beruházással 200 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Nem tartotta megfelelőnek a rendezési tervben megjelölt fürdő területét.
Szenczi Sándorné polgármester hihetetlen nagy lehetőségnek tartotta, hogy ha a beruházás megvalósul.
Csatordai Ferenc képviselő véleménye szerint nem a képviselő-testület fogja eldönteni, hogy a fürdő helye hol legyen. Javasolta a téma lezárását.
Nagy Sándor alpolgármester a fürdővel kapcsolatosan történeti áttekintést tartott. Kihangsúlyozta, hogy a vasútállomással szembeni területet fenntartotta mind a tanács, mind pedig a képviselő-testületek annak reményében, hogy ott egyszer fürdő létesül.
Farkas Sándor országgyűlési képviselő véleménye szerint “merjenek már néha nagyot álmodni”. Meglátása szerint ebben a térségben annak is örülni kell, ha egyáltalán valamilyen befektetésről beszélhet egy képviselő-testület. A fürdő koncepció lehetőségét meg kell teremteni. Javasolta, hogy ezt a kérdést tartsák napirenden, hiszen a Szegváron élő embereknek fontos dolog, hogy a településen történjen valami.
Szenczi Sándorné polgármester véleménye szerint, ha lehetőség lesz a beruházás megvalósítására, mindent biztosítani kell annak érdekében, hogy megvalósuljon. Ennek semmi akadálya nem lesz a képviselő-testület részéről. Átadta a szót a bizottsági elnököknek.
Bárány Józsefné képviselő, bizottsági elnök ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a rendezési tervet.
Puskásné Halál Ágnes képviselő, az Egészségügyi, Szociális és Segélyezési Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság a rendezési tervet elfogadásra javasolta.
R. Nagy Mihály képviselő, bizottsági elnök elmondta, hogy a szeptemberi ülésen szakmailag győzték meg arról, hogy a fürdő helyét módosítani kell. Ha szeptemberben szakmailag nem lehet a vasútállomással szemben a fürdő, akkor most – módosítva a rendezési tervet – ott lehet? 
Elmondta, ebben a kérdésben tartózkodni fog.
Szenczi Sándorné polgármester kihangsúlyozta, a mérnök asszony azt mondta, nem ajánlott, hagy ott legyen a fürdő.
Szemerey Márta településrendező tervező elmondta, hogy a szeptemberi ülésen is kihangsúlyozta, nem tartja ideálisnak azt a területet ilyen célra kijelölni, amit egyik oldalról egy vasút, másik oldalról egy tehénistálló határol. Ez a terület alkalmas arra, hogy oda újabb állattartó létesítmények épüljenek. Ezt a véleményét ma is fenntartja. Véleménye szerint, ha már álmodnak, akkor álmodjanak rendesen és keressék meg a fürdő számára a megfelelő helyet.
Lukács Istvánné képviselő, bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolta a rendezési tervet.
Gémes László képviselő, mint magánember szeretett volna a rendezési tervhez hozzászólni. Megkérdezte, hogy ebben az esetben kérheti-e a zárt ülés elrendelését.
Dr. Sztantics Csaba jegyző nem látta annak okát, hogy a képviselő-testület zárt ülést tartson, mivel az önkormányzati törvény ennek a 
lehetőségét nem adja meg.
Gémes László képviselő a rendezési tervvel kapcsolatosan a magánéletét érintve tett észrevételt. Elmondta, hogy a kontrai részen a gépei számára kíván tárolóhelyet kialakítani. Ennek érdekében AVOP pályázatot nyújtott be. Most erre a területre építési tilalmat kívánnak tenni. 
Megkérdezte, erre lehet-e megoldást találni?
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülésen ez volt a másik téma, melyet alaposan megtárgyaltak. 
Megkérdezte a képviselőket, hogy ezt a kérdést tárgyalják-e újra? Aki egyetért, az újratárgyalással, az kézfeltartással jelezze.
Gémes László képviselő meglátása szerint a képviselőket azért választotta a falu, hogy véleményt mondjanak. Úgy látta, hogy a képviselők többségének vagy nincs véleménye, vagy nem mernek véleményt mondani.
Szenczi Sándorné polgármester meglátása szerint a falu azért választotta a képviselő-testületet, hogy a közösség és a falu érdekeit képviseljék. 
Véleménye szerint, ha az itt ülők érdekében egyéni utat járnak be, az nem vet rájuk jó fényt.
ifj. Kovács Béla képviselő véleménye szerint kevés olyan terület van, ami ilyen célra kijelölhető: közel van a faluhoz és nem igazán zavarja a lakókat. Kihangsúlyozta, hogy Szegváron ezen tevékenységi kört folytatók száma viszonylag kevés. Ha erre a területre építési tilalmat rendelnek el, akkor ennek a néhány vállalkozónak a sorsát megnehezítik.
Szenczi Sándorné polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület arról döntött, nem kívánja a kérdést újratárgyalni. 
Emlékeztetett arra, hogy az Árpád utcai szabadidőparkra nem kaptak választ. Véleménye szerint ezen a területen a szabadidőpark megvalósítható.
Szemerey Márta településrendező tervező kihangsúlyozta, hogy egyéb mezőgazdasági területként van megjelölve. Az érintett részen ligetes fásítás történhet, játszószerek elhelyezhetők. Véleménye szerint a kontrai rész a település szerkezetnek olyan övezete, ami kihangsúlyozza a történelmileg kialakult sajátságos szegvári jellegzetességet. A képviselő-testület úgy döntött, hogy meg szeretné őrizni a beépítéstől.
Szenczi Sándorné polgármester kérte, hozzák meg határozatukat. Aki elfogadja az előterjesztés szerint a rendezési tervet, az kézfeltartással jelezze.
(Lejegyezte: Kovács Lajos István)

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató