Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Polgármesteri beszámoló az elmúlt négy évről

2 316

Beszámolóm alapja az önkormányzati törvény, Szegvár Nagyközség Önkormányzatának SzMSz-e és a ciklus elején megfogalmazott polgármesteri koncepció.

Az SzMSz a polgármester főbb feladatait az alábbiakban határozza meg:

– a település fejlődésének elősegítése
– a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás
– az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása
– a demokratikus helyi hatalomgyakorlás megvalósítása, és segítése, a közakarat érvényesülésének biztosítása
– a nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok szervezése
– a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a hatékony együttműködési formák kialakítása
– kapcsolattartás a helyi pártok vezetőivel
– a képviselő-testület működési feltételeinek a megteremtése, munkájának a megszervezése
– a települési képviselők, tanácsnokok, bizottsági elnökök munkájának a segítése
– az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése
– polgármesteri hivatal irányítása
– képviselő-testület munkatervének előkészítése, benyújtása, végrehajtása
– az önkormányzat gazdálkodása szabályszerűségének biztosítása
– a gazdasági program és a költségvetés tervezetének a képviselő-testület elé terjesztése
– a helyi önkormányzat költségvetésének a végrehajtása
– kötelezettséget vállalása az önkormányzat nevében külön önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

A képviselő-testület működése

A képviselő-testület a 2002-2006. évi választási ciklusban változatlan összetételben működött. A 2002-ben megválasztott alpolgármester zavartalanul, folyamatosan látta el feladatát, mely elsősorban a polgármester távolléte alatti helyettesítését, a bizottságok munkájában való részvételt jelentette. Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete a beszámolási időszakban az évenként elfogadott munkatervének megfelelően rendes, ezen túlmenően halaszthatatlan ügyekben rendkívüli testületi üléseken döntött a nagyközség életét érintő ügyekben. Testületi ülés határozatképtelenség miatt nem maradt el.

A képviselő-testületi ülések számát, a képviselők részvételét az alábbi táblázat tartalmazza.

Képviselők részvétele a testületi üléseken:

(A táblázatban a munkaterv szerinti rendes és a munkaterven felüli rendkívüli ülések is szerepelnek. A rendkívüli ülések egy részének összehívása a feladat sürgőssége miatt olyan rövid idő alatt történt, hogy annak időpontjára a képviselők egy része már nem tudta szabaddá tenni magát, s esetleg ezért magasabb a távollétük száma.)

Képviselő
neve
2003
(14 ülés)
2004.
(15 ülés)
2005.
(13 ülés)
2006.
július 27-ig
(9 ülés)
Összesen
(51 ülés)
 Jelen-TávolJelen-TávolJelen-TávolJelen-TávolJelen-Távol
Szenczi
Sándorné
14-14-113-8-149-2
Bába
Miklós
12-212-310-38-142-9
Bárány
Józsefné
12-215-13-8-148-3
Bucsányi
László
13-113-210-36-342-9
Csatordai
Ferenc
14-14-111-28-147-4
Gémes
László
11-312-310-38-141-10
ifj. Kovács
Béla
14-14-111-28-147-4
Kádár
György
13-112-310-38-143-8
Kútvölgyi
Zsófia
12-213-210-34-539-12
Lukács
Istvánné
13-113-213-9-48-3
Nagy
Sándor
14-15-13-9-51-
Puskásné
Halál
Ágnes
14-12-310-36-342-9
R. Nagy
Mihály
14-15-13-7-249-2
Szabó
Tibor
14-14-110-38-146-5

A képviselő-testület tagjaira az első években a nagyfokú konszenzuskészség volt jellemző. Ez a 2004-2006. években már kevésbé volt tapasztalható, egyre gyakoribbá váltak a kemény, olykor durva hangú viták, ami megnehezítette a közös munkát. Előfordult, hogy az érveket a helyi szempontok helyett politikai meggyőződés vagy egyéni érdek motiválta. Ennek ellenére a jelentős, fontos döntések meghozatalánál általában sikerült legalább kompromisszumra jutnunk. A törvényi kötelező feladatainkat anyagi lehetőségeinkhez mérten jó színvonalon láttuk el, alapfeladatainkban pénzügyi okokból fennakadás nem volt.

A Polgármesteri Hivatal munkatársainak közreműködésével évenként előkészítettük és benyújtottuk a képviselő-testület munkatervét. Az elfogadott munkaterv végrehajtása minden évben rendben megtörtént. A két ülés között a polgármester intézkedéseiről írásos beszámoló került a testület elé. Az önkormányzati rendeletek, testületi határozatok határidőben történő végrehajtásáról szintén az ülésekre elkészített testületi anyagban találták meg a polgármester beszámolóját a képviselők.

Bizottságok

A képviselő-testület tagjaiból öt bizottság alakult. A bizottságokban tartalmas, színvonalas munka folyt. Profiljának megfelelően mind az öt kiváló teljesítményt nyújtott.

– Nagyszerűen felkészült, kiváló vezetői képességekkel rendelkező, korrekt, határozott, ítéleteiben pártatlan, emberi tartásában példamutató és megfontolt vezető irányítása mellett működött a kulcsfontosságú Pénzügyi Bizottság. Körültekintő, minden fontos területre kiterjedő figyelmüknek is köszönhető a település (anyagi nehézségek ellenére is) zavartalan működése. Valamennyi intézményünk gazdálkodásának szakszerű felülvizsgálatával hozzásegítették az önkormányzatot az intézmények racionális működési feltételeinek kialakításához, a gazdálkodási nehézségek áthidalásához. 
– A Mezőgazdasági és Településfejlesztési Bizottság vezetője és tagjai, akik maguk is szoros szálakkal kötődnek a mezőgazdasághoz és ezáltal a település mindennapjaihoz, jó lokálpatriótaként folyamatos és tartalmas munkát végeztek saját területükön. Tevékenységük folytán nyílt lehetőségünk olyan fejlesztésekre, amelyek az itt élők összefogásával, az Ellátó Szervezet és a civilek közös munkájával jöhetett létre. A bizottság elnöke és tagjai saját munkájukkal és gépi felszerelésükkel tevőlegesen is nagymértékben hozzájárultak ezekhez az eredményekhez. Nagyszerű együttműködést alakítottak ki a Faluvédő- és Szépítő Egyesülettel is, közös munkájuknak köszönhető az eredmények látványos javulása.
– Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság sok éves szervezési tapasztalattal, nagy munkabírással és jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező vezetője, valamint a kultúra, a sport és a közösségi élet területén aktívan tevékenykedő tagjai nagy hozzáértéssel és elkötelezettséggel irányították ilyen vonatkozásban a falu életét. Sok tartalmas és nagy tömegeket megmozgató rendezvényünk szervezése mellett nem hanyagolták el a kisebb létszámú csoportok igényeinek kielégítését sem. Minden rendezvény szervezésének megkezdése előtt tájékozódtak az itt élők igényeiről, s a megvalósításban messzemenően figyelembe vették azokat ugyanúgy, mint a korábbi tapasztalatokat. A helyi civil szervezetek munkájában is aktívan részt vettek.
– Komoly szociális érzékenységű tagokból állt az Egészségügyi és Szociális Bizottság. Munkájuk eredményességéhez nagymértékben hozzájárult a bizottság elnökének szakmai felkészültsége és empatikus magatartása. A rászorulókat érintő döntéseiket körültekintően, a körülmények alapos vizsgálata után hozták meg. Jó munkakapcsolatban dolgoztak együtt a gyermekintézmények hasonló területen dolgozó szakembereivel és a Családsegítő Szolgálattal. A falu polgáraival kialakított közvetlen emberi kapcsolataiknak köszönhetően gyakran kerültek látókörünkbe olyan esetek, amelyekben segíteni tudtunk, s amelyek az érintettek tehetetlensége vagy szemérmessége miatt a bizottság nélkül esetleg rejtve maradtak volna az önkormányzat szakemberei előtt. 
– Az Ügyrendi Bizottság, amelynek működtetése a választott tisztségviselők vagyonbevallási kötelezettsége miatt kötelező, a tapasztalt elnök irányítása mellett jogász tagja szaktudását is kamatoztathatta. Az ő feladatuk kevésbé látványos, de igen fontos az önkormányzat életében. Feladatukat, lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel és pontosan látták el.

A bizottságok munkájáról az alábbi táblázat szolgáltat számszerű adatokat:

2003.

 Oktatási,
Kulturális
és
Sport Bizottság
Mezőgaz-
dasági, Környezet-
védelmi és Település-
fejlesztési Bizottság
Egészség-
ügyi, Szociális
és Segélyezési Bizottság
Pénzügyi BizottságÜgyrendi Bizottság
Ülések száma:871385
Határozatok
száma:
26194257219

2004.

 Oktatási,
Kulturális
és
Sport Bizottság
Mezőgaz-
dasági, Környezet-
védelmi és Település-
fejlesztési Bizottság
Egészség-
ügyi, Szociális
és Segélyezési Bizottság
Pénzügyi BizottságÜgyrendi Bizottság
Ülések száma:11614136
Határozatok
száma:
16184256616

2005.

 Oktatási,
Kulturális
és
Sport Bizottság
Mezőgaz-
dasági, Környezet-
védelmi és Település-
fejlesztési Bizottság
Egészség-
ügyi, Szociális
és Segélyezési Bizottság
Pénzügyi BizottságÜgyrendi Bizottság
Ülések száma:87976
Határozatok
száma:
20223926316

2006. júliusig

 Oktatási,
Kulturális
és
Sport Bizottság
Mezőgaz-
dasági, Környezet-
védelmi és Település-
fejlesztési Bizottság
Egészség-
ügyi, Szociális
és Segélyezési Bizottság
Pénzügyi BizottságÜgyrendi Bizottság
Ülések száma:43954
Határozatok
száma:
1682083412

Összesen:

 Oktatási,
Kulturális
és
Sport Bizottság
Mezőgaz-
dasági, Környezet-
védelmi és Település-
fejlesztési Bizottság
Egészség-
ügyi, Szociális
és Segélyezési Bizottság
Pénzügyi BizottságÜgyrendi Bizottság
Ülések száma:3123453321
Határozatok
száma:
7867145023563

Az elfogadott önkormányzati rendeletek, a hozott határozatok, a közmeghallgatások száma:

 2003.2004.2005.2006.
július
27-ig
Összesen
Önkormányzati
rendeletek
2525291594
Határozatok238234231121824
Közmeghallgatások2114

A 2003-ban megtartott közmeghallgatások témáját a 2003. évi költségvetés tervezete, az egészségház orvosok által történő megvásárlásának lehetősége, az önkormányzat kisbuszának igénybevétele a beutaltak fürdőbe szállítása céljából, a szabadidőpark létrehozása, az állattartási rendelet tervezetének ismertetése képezte.

2004-ben Szegvár Nagyközség új rendezési terve, az orvosi ügyelet rendszerének átszervezése az uniós jogszabályoknak megfelelően, a szennyvízberuházás előkészítésének ismertetése volt a közmeghallgatás témája.

2005-ben a 2005. évi gazdálkodást és a helyi önkormányzati intézmények életének alakulását, a képviselő-testület 2005. évi tevékenységét, a 2006. évi költségvetési koncepciót, a csapadékvíz-elvezetést javító beruházást vitattuk meg, ezenkívül tájékoztatás hangzott el a Szentes Kistérség Többcélú Társulása megalakulásáról, tevékenységéről.

A személyes találkozások között minden fontos közérdekű tudnivalóról írásos tájékoztatót juttattunk el minden lakásba. A helyi televízió (Civil TV) adásainak beindulása óta ezt a fórumot is gyakran használjuk a fontos információk lakosokhoz történő eljuttatása érdekében. Ennek jelentőségét (és így az összefogás erejét) a 2006. évi árvíz idején tapasztaltuk meg igazán, hiszen segítségével friss információk azonnali továbbítására, a lakosság megnyugtatására és a védekezés gyors megszervezésére nyílt lehetőségünk. 
Az internetezők számának növekedésével, különösen a szélessávú internet-hálózat kiépítésével egyenes arányban nő a lakosok tájékoztatásában a Szegvár honlap jelentősége. Különösen fontos, hogy ennek segítségével az információáramlás kétirányúvá tehető, tehát nem csak a lakosok felé, de az itt élőktől az önkormányzat felé is azonnal eljuttathatók a közérdekű tudnivalók.
A helyi újság is fontos szerepet tölt be a lakosság és a polgárok közötti kommunikációban. A Szegvári Napló is lehetőséget nyújt mindkét fél számára a fontos közérdekű írások közlésére, hozzájárulva ezzel a sokoldalú információáramlás biztosításához. 

Nem elhanyagolható szerepet játszik a testületi határozatok végrehajtásában, a falu lakói ügyes-bajos dolgainak intézésében, az intézmények gazdálkodásának segítésében és koordinálásában, a szociális támogatási rendszer és az önkormányzati vagyon működtetésében, az ingatlanok karbantartásában, a forrásszerzésben, a kisebb beruházások előkészítésében és kivitelezésében, a közterületek gondozásában, a lakosság informálásában, egyszóval a falu életében a Polgármesteri Hivatal és annak Ellátó Szervezete. A hivatal vezetését nagy tapasztalattal és komoly szakmai felkészültséggel, empátiával és konszenzuskészséggel végzi a falu jegyzője, aki nem csak kollégáival, a képviselő-testülettel, de a falu lakóinak döntő többségével is remekül együtt tud működni. Mind a hivatal kollektívája, mind pedig a kis állandó létszámmal és időszakonként közmunkásokkal működő Ellátó Szervezet feladatát lelkiismeretesen és színvonalasan végzi az irányítása alatt.

Pénzügyi, gazdálkodási helyzet

Minden év novemberében tárgyalta képviselő-testületünk a következő év költségvetési koncepcióját. Számba vette a feladatokat, felmérte a lehetőségeket, fontossági sorrendet állított fel. Ez képezte az alapját a januárban, februárban előterjesztett és két fordulóban elfogadott éves önkormányzati költségvetésnek.
A költségvetés időarányos teljesítéséről augusztusban és novemberben beszámolót fogadott el a testület. A gazdálkodás féléves értékelése alkalmat adott a szükséges takarékossági intézkedések megtételére.
Az éves költségvetési beszámolót a következő év márciusában tárgyaltuk, s minden esetben elfogadtuk. Ebben a ciklusban az itt felsorolt dokumentumok elkészítése zavartalanul, zökkenőmentesen történt, hiszen a gazdálkodási osztály élén végre jól felkészült, nagy munkabírású, rendkívül pontosan és lelkiismeretesen dolgozó vezető áll. Kiváló az együttműködés közte és a jegyző között, ami a hatékony munka szempontjából igen fontos. Ez a helyzet a polgármester és a képviselő-testület számára egyaránt megnyugtató.

Gazdálkodásunk törvényessége fölött az Állami Számvevőszék mellett a 2005. évtől a Szentes Kistérségi Társulás keretében a jogszabályi elvárásoknak és az önkormányzati igényeknek egyaránt megfelelő belsőellenőrzés őrködik, amely éves munkaterv szerint folyamatosan és megbízhatóan működik. A gazdálkodást szabályozó dokumentumok frissítése révén szabályzataink naprakészek.

Az Állami Számvevőszék munkatervében évről évre szerepel az állami támogatások igénylésének, a leutalt pénzek felhasználásának ellenőrzése, a létszámváltozásokból adódó eltérések korrekciójának elrendelése. Az intézményi létszámcsökkenések miatti normatíva visszafizetési kötelezettségünknek minden esetben határidőben eleget tettünk.

Az önkormányzat számlavezetésére pályázatot írtunk ki. A testület döntése alapján ezt a feladatot az adott választási ciklusban a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet látja el.

Az önkormányzatok állami finanszírozása nem nyújt elegendő fedezetet a települések zavartalan működtetéséhez. Szegvár Nagyközség önkormányzata is kénytelen folyamatosan intézkedéseket tenni saját bevételei növelésére, a bevételek és kiadások különbözetének (forráshiány) csökkentésére. Kiadásaink igen jelentős hányadát a bérek, járulékaik és a szociális támogatások teszik ki, s ezek mértékét jogszabály határozza meg. A kiadások jelentős csökkentésére a intézményi hálózat korábbi átszervezése (tagóvodák, tagiskola bezárása, Kht. megszüntetése) miatt ma már kevés a lehetőség. Az ellátottak számának fogyását természetesen szigorúan követi az alkalmazotti létszám csökkentése, amely eddig megoldható volt az idősebb dolgozók nyugdíjazásával.

A kiadások szűkítése mellett a bevételek növelése révén csökkenthető a település forráshiánya. Ennek egyik módja, hogy jól elkészített költségvetésre épített, átgondolt, precíz pályázat benyújtása révén a központi költségvetésből e célra elkülönített keretből szerzünk póttámogatást. Ezt minden évben megtette a képviselőtestület, az eredmény az alábbi táblázatban olvasható (Polgármesteri Hivatal, Belügyminisztérium, ÖNHIKI). E sikeres pályázatok nélkül nem tudtuk volna biztosítani a település zavartalan működését, a fejlesztések, beruházások finanszírozását. A pályázatok elkészítése, siker esetén szabályszerű felhasználása, a támogatások pontos elszámolása rengeteg többletfeladatot és komoly felelősséget ró a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetőire, dolgozóira.

Sikeres pályázatainkat tartalmazzák az alábbi táblázatok
a 2002-2006. évekre vonatkozóan éves bontásban.

Az Önkormányzat és az intézmények nyertes pályázatai
2002-2006. I. félév

2002.  

Polgármesteri Hivatal

TámogatóPályázati célÖsszeg
Csongrád Megyei ÖnkormányzatTestvér települési kulturális program100 000 Ft
Oktatási MinisztériumSZAK 2001 pályázat Közoktatási Intézmény átvil.200 000 Ft
NKÖ MinisztériumaSzakember továbbképzés támogatás. (EKI)60 000 Ft Ft
Biztonságos Magyarország Közal.Jelző-riasztó rendszer kiépítése1 000 000 Ft
Fogyatékosok Esélye KözalapAkadálymentes WC kialakítása MH2 993 000 Ft
Földművelési és Vidékfejlesztési MinisztériumSzegvár központjában lévő piac felújítása8 227 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési TanácsCÉDA: Piac felújítása4 114 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési TanácsCÉDA. Út: Galamb, Móra, Rákóczi3 618 000 Ft
BelügyminisztériumÖNHIKI41 592 000 Ft
Nemzeti Kulturális AlapprogramKossuth-emléknap megrendezése595 000 Ft
BM Katasztrófavédelmi FelügyeletTűzoltó Egyesület működése100 000 Ft
Informatikai és Hírközlési MinisztériumÖnkormányzati informatika, infrastruktúra fejlesztése1 768 000 Ft
 Összesen:64 367 000 Ft

Forray Máté Általános Iskola

TámogatóPályázati célÖsszeg
Oktatási MinisztériumMérési, értékelési program29 029 Ft
Csongrád Megyei ÖnkormányzatKék-túra tábor útiköltség támogatása70 000 Ft
Mobilitás Ifjúsági SzolgálatKék-túra tábor támogatása210 000 Ft
Apácai AlapítványApáczai díj30 000 Ft
Szegvár Nagyközségért KözalapítványHorgásztábor támogatása135 000 Ft
Csongrád Megyei Közoktatási KözalapítványKönyvtárfejlesztési pályázat100 000 Ft
Csongrád Megyei Közoktatási KözalapítványIskola, sportudvar felújítása250 000 Ft
 Összesen:824 029 Ft

Napközi-otthonos Óvoda

TámogatóPályázati célÖsszeg
Mobilitás Ifjúsági Szolgálat„Legyen köztünk híd” program140 000 Ft
Mobilitás Ifjúsági Szolgálat„Előttünk az élet” gyermekprogram300 000 Ft
 Összesen:440 000 Ft

Egyesített Közművelődési Intézmény

TámogatóPályázati célÖsszeg
Magyar Soros AlapítványInformációhordozók Könyvtár100 000 Ft Ft
Somogyi Könyvtár (lebonyolító)Érd. növ. támogatás
Könyvtár könyv
78 420 Ft Ft
NKÖ MinisztériumaÉrdekeltségnövelő MH függöny400 000 Ft
Környezetvédelmi MinisztériumJeles Napok pályázat Művelődési Ház100 000 Ft
Mobilitás Ifjúsági SzolgálatDrogellenes program Művelődési Ház200 000 Ft
Mobilitás Ifjúsági SzolgálatDrogellenes program Művelődési Ház150 000 Ft
Csongrád Megyei ÖnkormányzatDrogellenes program Művelődési Ház50 000 Ft
Csongrád Megyei ÖnkormányzatÉn ezt tudom program Művelődési Ház50 000 Ft
Nemzeti Kulturális AlapprogramDobbantó Néptánc Együttes támogatása200 000 Ft
Nemzeti Kulturális AlapprogramSzakmai eszköz beszerzés Művelődési Ház60 000 Ft
Nemzeti Kulturális AlapprogramMűvelődési csoportok tevékenysége150 000 Ft
 Összesen:1 538 420 Ft

Intézmények összesen 2002. évben: 67 169 449 Ft

Éves költségvetési induló főösszeg: 411 656 000 Ft

2003. 

Polgármesteri Hivatal

TámogatóPályázati célÖsszeg
Csongrád Megyei Közoktatási KözalapítványTaneszköz fejlesztés
(Iskola, óvoda)
400 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési TanácsVIS-Maior támogatás hóeltakarítás2 414 745 Ft
FVM 71124 VFCSzegvár községközpont felújítása15 192 000 Ft
FVM 71125 VFCPiac felújítása1 845 750 Ft
CSM.Ter.fejl.Tanács CD-23CÉDE pályázat  Piac felújítása923 375 Ft
NKÖM F-KÉPZMűvelődési szakember továbbképzés60 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács  CD-22Temetői út és parkoló építés3 652 600 Ft
FVM Földút javítás, ároktisztítás811 104 Ft
Szegvár Nagyközségért KözalapítványFöldút javítás, ároktisztítás1 031 174 Ft
PénzügyminisztériumÚjfalusi Iskola WC építés6 000 000 Ft
BelügyminisztériumÖNHIKI35 811 000 Ft
BelügyminisztériumMűködésképtelen támogatás2 500 000 Ft
 Összesen:70 641 748 Ft

Napközi-otthonos Óvoda

TámogatóPályázati célÖsszeg
Csongrád Megyei Közoktatási AlapítványInnovációs program200 000 Ft
 Összesen:200 000 Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

TámogatóPályázati célÖsszeg
Egészségügyi, Szociális és Családügyi MinisztériumCsaládtervezési program170 000 Ft
 Összesen:170 000 Ft

Forray Máté Általános Iskola

TámogatóPályázati célÖsszeg
Apáczai AlapítványApáczai díj30 000 Ft
 Összesen:30 000 Ft

Egyesített Közművelődési Intézmény

TámogatóPályázati célÖsszeg
NKÖM Somogyi KönyvtárÉrdekeltségnövelő pályázat130 000 Ft
NKÖ MinisztériumFelzárkóztató pályázat könyvre50 000 Ft
NKA IgazgatóságaAlkotó táborok megvalósítása150 000 Ft
NKÖ MinisztériumÉrdekeltség növelő támogatás, fénytechnika Művelődési Ház200 000 Ft
ISM KAB-ES-02Drogpályázat200 000 Ft
NKA IgazgatóságaEszközfejlesztés,
projektor pályázat
400 000 Ft
ISM KAB-PP-02Eszterlánc II. Drogpályázat150 000 Ft
GYISM IFJ-TÁ-03Túlélőtábor157 500 Ft
GYISM IFJ-ÉR-03József és testvérei programsorozat550 000 Ft
NKÖM Gazdasági FőosztályKönyvtár felújítása1 900 000 Ft
 Összesen:3 887 500 Ft

Intézmények összesen 2003. évben: 74 929 248 Ft

Éves költségvetési induló főösszeg: 511 580 000 Ft

2004. 

Polgármesteri Hivatal

TámogatóPályázati célÖsszeg
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDEVIS-Maior támogatás hóeltakarítás538 000 Ft
Munkaügyi KözpontKözhasznú munka támogatása4 098 000 Ft
Munkaügyi KözpontKözhasznú munkatámogatása CKÖ34 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDEJárdaépítés1 401 000 Ft
NKÖM FelnőttképzésSzakember továbbképzési támogatás (EKI)60 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács TERKIKözségi utak felújítása4 391 000 Ft
FVM Iskolatej program285 000 Ft
Nagyközségért KözalapítványKarácsonyi díszkivilágítás300 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács TERKIÚjfalusi Iskola felújítása (2004-es)4 805 000 Ft
BelügyminisztériumÖNHIKI36 610 000 Ft
BelügyminisztériumMűködésképtelen Támogatás2 000 000 Ft
Miniszterelnöki HivatalTurisztikai táblák1 823 000 Ft
 Összesen:56 345 000 Ft

Forray Máté Általános Iskola

TámogatóPályázati célÖsszeg
Apáczai AlapítványApáczai díj30 000 Ft
Csongrád Megyei Közoktatási AlapítványTaneszköz fejlesztés (iskola)498 000 Ft
 Összesen:528 000 Ft

Egyesített Közművelődési Intézmény

TámogatóPályázati célÖsszeg
NKÖM Somogyi KönyvtárÉrdekeltségnövelő pályázat könyv130 000 Ft
NKA IgazgatóságaKönyvtár bútorbeszerzés190 000 Ft
NKA IgazgatóságaMűvelődési közösségek támogatása400 000 Ft
NKA IgazgatóságaDobbantó Néptánc Együttes támogatása250 000 Ft
GYISM MobilitásSzabad a pálya klubnapok támogatása120 000 Ft
Művészeti és Szabadműv. AlapNépművészeti ismeretterjesztés80 000 Ft
 Összesen:1 170 000 Ft

Intézmények összesen 2004. évben: 58 043 000 Ft

Éves költségvetési induló főösszeg: 557 588 000 Ft

2005.  

Polgármesteri Hivatal

TámogatóPályázati célÖsszeg
Munkaügyi KözpontKözhasznú munka támogatása5 335 000 Ft
Munkaügyi KözpontKözhasznú munka támogatása CKÖ499 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDEErőgép beszerzése4 286 000 Ft
NKÖM F-KÉPZSzakember továbbképzési támogatás (EKI)60 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács TERKIKözségi utak felújítása, padkázása3 015 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács TERKICsapadékvíz-elvezető árkok felújítása1 949 000 Ft
FVMIskolatej program1 704 000 Ft
BelügyminisztériumÖNHIKI17 047 000 Ft
BelügyminisztériumMűködésképtelen Támogatás5 000 000 Ft
Magyarországi Cigányokért KözalapítványCKÖ kulturális program150 000 Ft
Oktatási MinisztériumSZAK 2004. intézményell. pályázat176 000 Ft
Mobilitás Pályázati IgazgatóságEzüstnet pályázat300 000 Ft
BelügyminisztériumLétszámleépítés pályázat996 000 Ft
 Összesen:40 517 000 Ft

Forray Máté Általános Iskola

TámogatóPályázati célÖsszeg
Apáczai AlapítványApáczai díj30 000 Ft
Csongrád Megyei Közoktatási KözalapítványLengyel táborozás pályázat289 000 Ft
TEMPUS Közalapítvány„Útravaló” ösztöndíj program60 000 Ft
 Összesen:379 000 Ft

Egyesített Közművelődési Intézmény

TámogatóPályázati célÖsszeg
NKÖM Somogyi KönyvtárKönyvtár Érdekeltségnövelő könyv152 000 Ft
NKÖM Somogyi KönyvtárMH Érdekeltségnövelő légkondicionálás280 000 Ft
NKÖ MinisztériumKönytár Gyermekfoglalkozások150 000 Ft
Informatikai és Hírközlési MinisztériumMH, Könyvtár e-Magyarország Pont255 000 Ft
GYISM MobilitásMH „Szabad a pálya” klubnapok70 000 Ft
GYISM MobilitásMH „Szabad a pálya” klubnapok120 000 Ft
GYISM Mobilitás„Flashback” Drogellenes pályázat400 000 Ft
Művészeti és Szabadműv. AlapNépművészeti ismeretterjesztő előadás80 000 Ft
 Összesen:1 507 000 Ft

Napközi-otthonos Óvoda

TámogatóPályázati célÖsszeg
Csongrád Megyei Közoktatási KözalapítványEszközbeszerzés pályázat150 000 Ft
Apor Vilmos FőiskolaFőiskolai szakmai gyakorlat19 000 Ft
 Összesen:169 000 Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

TámogatóPályázati célÖsszeg
Informatikai és Hírközlési MinisztériumINO, e-Magyarország Pont206 000 Ft
 Összesen:206 000 Ft

Intézmények 2005. évben összesen: 42 778 000 Ft

Éves költségvetési induló főösszeg: 612 354 000 Ft

2006. I. félév 

Polgármesteri Hivatal

TámogatóPályázati célÖsszeg
Központi költségvetésPrémium évek program475 000 Ft
Központi költségvetésÖNHIKI38 282 000 Ft
Munkaügyi KözpontKözhasznú foglalkoztatás1 423 000 Ft
Munkaügyi KözpontKözbeszerzési képzés támogatása83 000 Ft
FVM Iskolatej programIskolatej356 000 Ft
Csongrád Megyei Területfejlesztési TanácsTERKI szúnyoggyérítés3 501 840 Ft
Csongrád Megyei  Területfejlesztési TanácsTERKI buszvárók építése3 151 000 Ft
TRFCSzúnyoggyérítés TRFC 2005. évi.363 000 Ft
 Összesen:47 634 840 Ft

Forray Máté Általános Iskola

TámogatóPályázati célÖsszeg
TEMPUS KözalapítványHátrányos helyzetű tanulók támogatása90 000 Ft
NKA eszközpályázatEszközbeszerzés250 000 Ft
Apáczai AlapítványApáczai díj30 000 Ft
 Összesen:370 000 Ft

Egyesített Közművelődési intézmény

TámogatóPályázati célÖsszeg
NKÖ MinisztériumKönyvtári könyvek105 000 Ft
NKÖ MinisztériumSzékek cseréje233 000 Ft
NKAOtthon-biztonság pályázat250 000 Ft
NKÖ MinisztériumKözművelődési dolgozók továbbképzése68 000 Ft
 Összesen:656 000 Ft

Intézmények 2006. I. félévi összesen 48 660 840 Ft

Éves költségvetési induló főösszeg: 584 872 000 Ft 

Önkormányzatunk 124 nyertes pályázata (a beadottak száma ennek több, mint a kétszerese) révén mintegy 289 millió Ft-tal nőtt az önkormányzat bevétele 2002-2006. első félévének végéig. 
A kisebb összegű támogatások között vannak olyanok, amelyekhez nem kellett önerő, de a többihez általában 5%-tól 30%-ig kellett saját forrást biztosítani, néhány esetben csak 50%-os volt a támogatás. A fejlesztések költsége természetesen a pályázaton nyert támogatás és az önkormányzat által biztosított önerő összege, tehát évenként jóval több, mint a táblázatokban olvasható pályázati pénzek.
Szegváron mára gyakorlatilag a kommunális adó az egyetlen forrása a pályázati önerőnek, hiszen a gázprivatizációból származó összeget egyrészt a szennyvízberuházás előkészítése (tervek, pályázatok elkészítése, stb.), másrészt a négy év alatti fejlesztések pályázati önereje szinte teljesen felemésztette. Ha a szennyvízberuházásra benyújtott pályázatunk sikerrel jár, a megnyert összeg ezeket a költségeket is tartalmazza, tehát ismét felhasználható lesz további fejlesztésekhez. Mi és a hozzánk hasonló gazdasági feltételekkel rendelkező önkormányzatok fejleszteni gyakorlatilag csak a nyertes pályázataik révén tudnak, így csak azokat a területeket, amelyekre találnak pályázati lehetőséget. Terveink, koncepciónk valóra váltásának ez gyakran igen komoly akadálya, hiszen előre nem tudjuk, mihez is nyerhetünk majd a saját kevés fejlesztési keretünkhöz külső forrást. 
Az itt olvashatóknál természetesen sokkal többször próbálkoztunk, de aki pályázott már, az tudja, hogy a benyújtottaknak csak egy részét támogatják. Forráshiányra hivatkozva utasították el pályázataink egy részét.
Szép kész anyagaink vannak a szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer megépítésére (az ezekre benyújtott közös pályázatunk most sikerrel kecsegtet), a falu központjának rekonstrukciójára (2003), a lapos tetős épületek (Művelődési Ház, Egészségház, Polgármesteri Hivatal, önkormányzati bérlakások épületei) magas tetővel történő ellátására, teljes felújítására (2003.), a Kurca sétányra (2000.), a Központi Iskola felújítására (2004.), a Központi Óvoda bővítésére és felújítására, a Kórógyszentgyörgytől a gáz-cseretelepig tervezett elkerülő útra, a kerékpárút Újfalusi szakaszának megépítésére, a sportpálya és épületeinek felújítására, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére.
Ha lehetőség nyílik e célokra a forrásszerzésre, ezek terveivel, a kész pályázati dokumentációk minimális aktualizálásával azonnal lehet próbálkozni.
Kész tervek nélkül a rövid pályázati határidők miatt a próbálkozás is lehetetlen, ezért helyezett képviselő-testületünk nagy hangsúlyt arra, hogy minél több jó terv készüljön. Természetesen ez is komoly kiadást jelent, de sikeres pályázat esetén busásan megtérül.

Szegvár Nagyközség Önkormányzat vagyonváltozása 2002-2005. évben
(ezer Ft)

Megnevezés2002. év2003. év2004. év2005. év
I. Immateriális javak6 4372 2697 2185 277
II. Tárgyi eszközök437 0671 383 1761 595 9881 573 733
III. Befektetett pü. eszközök30 68029 91530 38424 265
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök6 035100 932101 74098 502
A. Befektetett eszközök (I-IV.)480 2191 516 2921 735 3301 701 777
I. Készletek6572 0401 9851 924
II. Követelések25 43334 81139 28510 281
III. Értékpapírok9 977000
IV. Pénzeszközök35 02420 2005 4067 763
V. Egyéb aktív Pü. elsz. (függő)28 47930 84216 60317 668
B. Forgóeszközök99 5708 789363 27937 636
Eszközök összesen 
(A. B.)
579 7891 604 1851 798 6091 739 413
D. Saját tőke509 6331 547 5011 772 0211 708 652
E. Költségvetési tartalék39 31931 0732 4585 677
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek0000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek6 8405 6424 5795 330
III. Egyéb passzív elsz. (függő)23 99719 96919 55119 754
F. Kötelezettségek összesen (I-III.)30 83725 61124 13025 084
Források összesen
(D, E, F)
579 7891 604 1851 798 6091 739 413

2003. évben a vagyonváltozás oka a befektetett eszközök törvényi előírás szerinti piaci értéken való értékelés. 

A nehéz gazdasági helyzetben elkerülhetetlenné vált bizonyos feladatok térségi szinten történő közös ellátása, így 2004-ben megalakult a Szentes Kistérség Többcélú Társulása.

A következő adatok tájékoztatást nyújtanak a kistérségi társulás által a kötelező alapfeladatok egy részének közös ellátására pályázaton 2004-ben elnyert támogatás mértékéről. Ismeretes, hogy 2004-2005-ben a társulásban ellátandó feladatok feltételeinek kialakítása érdekében benyújtott kistérségi közös pályázatunkat 103 023 000 Ft-tal támogatta a központi költségvetés az alábbi megosztásban:

Közoktatás

– Pedagógiai Szakszolgálat működtetése 
– Közoktatási intézmények fenntartása
– Iskolabusz működtetése

Összesen: 47 783 000 Ft

Szociális, gyermekjóléti alapellátás

– Házi segítségnyújtás
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
– Közösségi ellátások
– Családok átmeneti Otthona
– Gyermekek Átmeneti Otthonának kialakítása
– Helyettes szülői hálózat

Összesen: 10 000 000 Ft

Egészségügyi ágazat

– Központi ügyelet: 17 138 000 Ft
– Belső ellenőrzési társulás: 2 414 000 Ft
– Nyilvános könyvtári feladatok: 11 345 000 Ft
– Kistérségi közigazgatás korszerűsítése: 4 344 000 Ft

Területfejlesztés

– Kurca vízrendszerének rendezéséhez  engedélyezési tervek:
10 000 000 Ft

Összesen: 103 024 000 Ft

– Szentes és Csongrád térségének 10 települése, köztük Szegvár együtt 2005-ben az AVOP LEADER-pályázaton 90 millió forintot nyert a kertészkedésből élők termelésbiztonsági feltételeinek kialakítására. Ebből az összegből a gazdák mintaprojektek kialakításának költségeire a közeljövőben pályázat útján kaphatnak támogatást.

– Szentes és Csongrád térségének települései (köztük Szegvár), valamint Mindszent a szélessávú internethálózat kiépítésének költségeire benyújtott pályázatát a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, mint a GVOP Irányító Hatósága 246 millió forinttal, a Belügyminisztérium pedig 50 millió forinttal támogatta. A beruházás még ebben az évben megvalósul.

– A saját bevételek növelésére is rákényszerülnek az önkormányzatok, így a miénk is. Saját bevételeink egy része az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából, nagyobb hányada pedig a helyi adókból származik. Az ingatlanok (lakások, termőföld) bérleti díjának meghatározása a környező települések hasonló bevételeinek ismeretében, azokhoz közelítve történt.
Szegváron a kivethető helyi adók közül kommunális és iparűzési adót szed az önkormányzat. A gépjárműadó központi adónem.

Az alábbi táblázat az adómértékek alakulását mutatja a jelenlegi testület működési ideje alatt.

* A központi szabályozás szerint 2002-ig a gépjárműadóból befolyt bevétel 50 %-a, 2003-tól a 100 % maradt önkormányzatunknál.

Kommunális adó ingatlanonként


2002.
év
2003.
év
2004.
év
2005.
év
2006.
év
0-49 m²1 400
Ft / év
1 400 
Ft / év
2 000
Ft / év
2 000
Ft / év
2 000
Ft / év
50-150 m²2 000
Ft / év
2 000
Ft / év
3 000
Ft / év
3 000
Ft / év
3 000
Ft / év
150 m²  feletti3 000 
Ft / év
3 000
Ft / év
4 000
Ft / év
 4 000
Ft / év
4 000
Ft / év

Iparűzési adó


2002.
év
2003.
év
2004.
év
2005.
év
2006.
év
VállalkozásonkéntNettó
árbevétel
1,7%-a
Nettó
árbevétel
1,8%-a
Nettó
árbevétel
2%-a
Nettó
árbevétel
2%-a
Nettó
árbevétel
2%-a 

Gépjármű adó*

2002.
év
2003.
év
2004.
év
2005.
év
2006.
év
Gépkocsi saját tömeg 100 kg-onként  700 Ft800 Ft1 200 Ft1 200 Ft1 200 Ft
Tehergépkocsi saját tömeg 100 kg-onként700 Ft800 Ft1 200 Ft1 200 Ft1 200 Ft
Pótkocsi raksúly 50%-a után 100 kg-onként700 Ft800 Ft1 200 Ft1 200 Ft1 200 Ft
Utánfutó raksúly 50%-a után 100 kg-onként     
Motorkerékpár 2003-ig 150 m³ felett2000
Ft / év
5 000
Ft / év
   
Motorkerékpár 2004-től saját tömeg 100 kg-onként  1 200 Ft1 200 Ft1 200 Ft

Adót kivetni, a már meglévő adó mértékét növelni nem könnyű feladat, de a működőképesség megőrzése érdekében elkerülhetetlen. Az utóbbi időben sokat javult az adómorál a faluban, egyre kevesebb a kintlévőség. Különösen fontos, hogy a kommunális adót minél nagyobb arányban befizesse a lakosság, hiszen ezt a forráshiányos települések is fejlesztésre fordíthatják (pályázati önerőként felmutathatják) anélkül, hogy ez hátrányosan befolyásolná a forráshiány pótlására elnyerhető állami támogatás mértékét. 

Óriási eredmény, hogy az igen szoros pénzügyi állami támogatás és a saját bevételek szűk korlátai ellenére a képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal körültekintő munkájának eredményeként a választási ciklus minden költségvetési évét hitel nélkül zárhattuk. Év végén sem működési, sem fejlesztési hitel nem terhelte az önkormányzatot egyetlen évben sem.

Szociális ellátás

A szociális juttatásokról és a szociális gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 24/1995. (X. 19.) ÖR. számú rendelet szabályozza az ellátások formáit és az ellátás szabályait. A szociális alapellátás keretében – szociális rászorultság esetén – lakásfenntartási támogatás, fűtési támogatás, átmeneti segély, ápolási díj, közgyógy-ellátás, az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye, köztemetés költsége, temetési segély, a gyermekek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg. Ezek odaítélésének jogát a képviselő-testület részben a Szociális, Egészségügyi és Segélyezési bizottságra, részben a polgármesterre ruházta át. Sajnos a rászorulók köre nem csökken.
A rászoruló családok lakáshoz jutásának támogatására kamatmentes hitelt nyújthat testületünk. 2002-ben a hitel összegét 300 000 Ft-ra, 2004-ben 400 000 Ft-ra emeltük, s a megnövekedett igény miatt az éves keretet is több évben megpótoltuk.

Az alábbi táblázat a választási ciklusban ily módon támogatott családok számát és az e célra átadott összegeket tartalmazza:

Visszatérítendő lakástámogatásra fordított összege 2002-2006. I. félévig

ÉvÉves támogatási összegTámogatott családok száma:
2002.5 105 000 Ft25
2003.3 950 000 Ft14
2004.4 370 000 Ft13
2005.4 680 000 Ft15
2006. I. félév3 250 000 Ft11

Az Oktatási Minisztérium kezdeményezte a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer bevezetését. A rendszer szociális rászorultság alapján, pályázati úton működik. Az önkormányzat a faluból egyetemen vagy főiskolán továbbtanuló fiataljai számára ösztöndíjat adományozhat azok számára, akik szociálisan rászorultak, s a minisztérium ezt kiegészíti az önkormányzat által adományozott összeggel megegyező nagyságú támogatással havi 5000.- Ft-os mértékig. Önkormányzatunk 2001-ben csatlakozott a rendszerhez. 2002-ben 17 fő részére tudtunk ösztöndíjat biztosítani, összesen 600 000.- Ft-ot, 2003-ban 19 fő részére 660 000.-, 2004-ben 12 fő részére 470 000.-, 2005-ben 13 fő részére 460 000.- és 2006-ban 12 fő részére 440 000.- forintot juttattunk e célból összesen.

A szociális étkeztetést igénybe vevők ellátása érdekében a 2002. évben megnyílt Castellum Étteremmel kötöttünk ellátási szerződést, mert innen az ellátottak nagy része el tudja hordani az ebédjét. Természetesen a házhoz szállítás is működik.
A térítési díjak megállapítása a jogszabályokban foglaltak alapján történik.

Az idős családok, egyedülállók terheinek csökkentése érdekében önkormányzatunk a kommunális hulladék elszállításának 2. féléves díját magára vállalta, és évről évre megfizeti a szolgáltatónak a 65 év feletti egyedülállók és a 70 év feletti házaspárok helyett.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) gondoskodik igény szerint az idős vagy beteg emberek szociális gondozásáról, a bejárók nappali programjáról, étkeztetéséről, egészségügyi ellátásáról. Jelenlegi, jó szakmai és emberi kvalitásokkal rendelkező vezetője munkáját az ellátottakkal, a fenntartóval, az orvosokkal, védőnőkkel, kollégáival és az intézmény működésében fontos más partnerekkel szorosan együttműködve, közmegelégedésre végzi.
A magányosan élő beteg vagy idős emberek biztonságának növelése érdekében az intézmény közreműködésével már évekkel ezelőtt csatlakoztunk a Mindszenti székhelyű jelzőrendszeres házi-gondozáshoz, ahonnan 7 db jelzőkészüléket kaptunk és helyeztünk ki magányosan élő szegváriakhoz. 2005-ben a Szentes Kistérségi Társulás révén 7 újabb készülékkel gyarapodtunk, így jelenleg 14 magányos szegvári idős vagy beteg ember tudja azonnal jelezni, ha bajba kerül, s számíthat azonnali segítségre. 

Az INO klubfoglalkozásait igénybe vevő idősek napi kétszeri szállítását az önkormányzat saját autóbuszával megoldja. 
Ebben a ciklusban vezettük be a „fürdőjáratot”. Az addig kötelezően csak iskolabuszként működtetett mikrobusz igénybevételével lehetővé vált a fürdőbe kezelésre beutalt betegek ingyenes szállítása, a kezelések időbeli összehangolása.. (A buszt pályázaton nyertük, és 5 évig iskolabuszként kellett működnie.) A visszajelzések alapján biztosan állíthatjuk, hogy ez a megoldás igen hasznos, nagyon megéri az önkormányzati ráfordítást.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működése szervezetté és áttekinthetővé teszi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását. A két nagyszerűen felkészült és lelkes fiatal munkatárs szorosan együttműködik a gyermekintézményekkel és a Polgármesteri Hivatal gyámügyi előadójával. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat saját tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.
Köztudott, hogy a bezárt bölcsőde helyett Családi Napközi gondoskodik 2000. óta a kicsik nappali ellátásáról. Ehhez önkormányzatunk a szülők terheinek csökkentése érdekében családonként igen jelentős összeggel járul hozzá.

Egészségügy

Az egészségügyi ellátást két vállalkozó és egy közalkalmazott háziorvos, és két vállalkozó fogszakorvos biztosítja magas színvonalon. 2006-ban komoly fejlesztést hajtottunk végre az önkormányzat tulajdonában lévő praxis műszerezettségének javítása érdekében. 
Az önkormányzat a tulajdonában álló orvosi rendelőket az alapfelszereléssel együtt térítésmentesen bocsátja az orvosok rendelkezésére, a rezsiköltség és a kisebb javítások költségei az orvosokat terhelik, kivéve az önkormányzat által működtetett praxist.
A sürgősségi ügyelet 2005-ben életbe lépett szigorú személyi és tárgyi feltételei miatt önkormányzatunk nem tudta ennek a feladatnak az ellátását a település keretein belül megoldani. A Szentes Kistérségi Társulás keretében, a szentesi Mentőállomással szerződve történik az ügyelet ellátása, de képviselő-testületünk a hétköznap délutáni ügyeleti rendelést fontosnak ítélve, annak költségeit önkormányzati keretből fedezve, ezt a szolgáltatást megtartotta.
Helyileg nem megoldható a foglalkozás-egészségügyi ellátás az intézményeknél, mert orvosaink nem rendelkeznek az ehhez szükséges szakvizsgával. Ezt a törvény által kötelezően előírt feladatot csak vidékről átjáró orvossal tudjuk megoldani.

A szentesi kórház részeként közelmúltban felavatott diagnosztikai osztály reményeink szerint a szegvári betegek színvonalasabb ellátását is biztosítja.

Oktatás

2005-ben mindkét oktatási intézmény vezetője beszámolt az intézményében végzett tartalmi munkáról. 
Az óvodában folyó szakmai munka kiváló színvonalú, ehhez az intézmény számára a lehetőségeken belül minden támogatást biztosít az önkormányzat. A szülők és a fenntartó teljes megelégedésére folyik a gyerekek óvodai nevelése. Kiváló vezetői képességgel, nagyszerű szakmai felkészültséggel és emberi tulajdonságokkal rendelkező vezető irányítása mellett jól képzett, lelkes, a régi jól bevált módszerek mellett az újakra is nyitott óvodapedagógusok meleg, gyermekbarát, szeretetteljes környezetet és légkört teremtettek az évek során. Folyamatosan frissítik a csoportszobák esztétikus dekorációját, az udvari játéklehetőségeket. 
Rendezvényeiken a családok rendszeresen és nagy számban vesznek részt. A szülőket partnernek tekintik, kiváló az együttműködés az óvoda felnőtt kollektívája és a szülők közössége között. Hangsúlyt helyeznek arra, hogy a szegvári gyermekek is hozzájussanak mindazokhoz a lehetőségekhez, amelyeket városi társaik megkapnak. A beszédfejlesztést jól felkészült logopédus végzi. Kirándulásokra viszik a csoportokat, így is szélesítve a gyermekek látókörét. Az óvodából az iskolába történő átmenet általában zökkenőmentes. Az óvodapedagógusok figyelemmel kísérik kis neveltjeik további útját.
Szükséges az óvoda épületének bővítése, amire ebben a ciklusban anyagiak híján nem kerülhetett sor. Apróbb felújításokat minden évben sikerült megvalósítanunk, de átfogó, az épület egészére kiterjedő felújításra is szükség lesz hamarosan. 
Ebben az évben óvodánk neve megváltozott, a Kurca-parti Óvoda nevet vette fel.

Az iskola is gyermekközpontú szemlélettel várja az óvodából ide érkezőket. A fiatal, de sokoldalúan képzett nevelőtestület a tapasztalt, empatikus, önmagával és másokkal szemben is igényes, magas szakmai színvonalra törekvő igazgatónő irányítása mellett tudatosan törekszik arra, hogy az iskolába lépő gyermekek otthonosan érezzék magukat, ugyanakkor a tőlük elvárható legmagasabb szinten teljesítsenek, s megállják helyüket később az életben. Ehhez a nevelőktől minden segítséget megkaphatnak. Kiegyensúlyozott, jó színvonalú nevelő-oktató tevékenység jellemzi az intézményt. A tanulmányi-, sport- és művészeti versenyeken nagy számban és kiváló eredménnyel szerepelnek gyermekeink, de a középiskolákban is szépen megállják helyüket. A szülőkkel való kapcsolat különösen alsó tagozatban, illetve a pályaválasztás közeledtével mintaszerű.
Az Újfalusi iskola teljes felújítása megtörtént, de a másik két épület (Öregfalusi, Új) szintén felújításra szorul. A működési feltételeket évről évre biztosította a képviselő-testület.

A Közoktatási törvény által előírt kötelező felszerelések beszerzése mindkét intézményben lassan a végéhez közeledik. A két oktatási intézmény vonatkozásában több milliós terhet jelentett az évek során az önkormányzat számára. Ugyanez igaz a konyhák esetében a HACCP előírásainak teljesítése miatt. Az intézményvezetők e teher csökkentése érdekében több alkalommal pályázatot nyújtottak be az eszközök beszerzésére. 
Minden intézményünkre igaz, hogy az állami finanszírozás a költségeknek csak bizonyos hányadát fedezi, s az önkormányzatnak kell azt igen nagy mértékben megpótolnia.

Kultúra, sport

A község kulturális életét az Egyesített Közművelődési Intézmény, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság koordinálja. Az intézmény két épületében az ott dolgozó lelkes gárda – amelynek vezetése és tagjai érdeklődési körüket tekintve nagyszerűen egészítik ki egymást – , folyamatosan kínálja a falu lakói felé a rangosabbnál rangosabb kulturális rendezvények sokaságát, szorosan együttműködve a civil szervezetekkel. Ebben a ciklusban sikerült a volt vármegyeház szép barokk épületét is bevonnunk a rendezvények helyszíneként a falu kulturális és közösségi életébe.
Évek óta hagyományos rendezvényeink a Falunapi rendezvénysorozat, valamint a május 1-jei majális. A falu életében kiemelkedő a már hagyományossá váló Civil Nap, amelyet 2006-ban a helyi közösségfejlesztők és az önkormányzat az árvízi „Köszönet Napja” jegyében közösen szervezett meg nagy sikerrel. Hagyománnyá vált az elszármazottak találkozója, amelyet a Szegvári Napló szerkesztőségével közösen ebben a ciklusban két évenként tartottunk meg nagy számú hazalátogató érdeklődő részvételével. 

Megújítottuk a település turisztikai marketing tervét, hiszen a falu szép természeti környezete miatt a falusi turizmus komoly kiegészítő jövedelmet biztosíthat az itt élők számára. Gazdag tartalmú anyag készült Szegvár természeti értékeiből, erre alapozva lehet stratégiai tervet készíteni ezek megőrzésére, és sikeres pályázattal bővíteni a helyi turisztikai kínálatot.

Megerősödött testvérkapcsolatunk a lengyelországi Lewin Brzeski városka önkormányzatával és polgáraival. Évről-évre felváltva látogatjuk egymást. Élő a kapcsolat a két település iskoláinak diákjai között is. 

Az utóbbi időben az érdeklődés hiánya miatt ráfizetésessé vált a mozi működtetése, ezért önkormányzatunk a bezárás mellett döntött. 

A község sport életét a szegvári Sport Egyesület és a Diák Sport Egyesület szervezi. A szegvári Sport Egyesületben labdarúgás, teke-, valamint lovas szakosztály működött 2006. nyaráig, ekkor ugyanis kivált az NB II-ben remekül szereplő tekeszakosztály, önálló tekeklubot alakítva, s így folytatva a versenyzést. A labdarúgó szakosztály nagy számú gyermek szakszerű sportoltatásáról gondoskodik, s ezekkel a gyerekekkel –az edzők színvonalas munkájának köszönhetően- kiváló eredményeket ér el. A felnőttek esetében már nehezebb a munkát és a rendszeres edzést összehangolni. A Diák Sport Egyesület tevékenységéből említést érdemel kiemelkedő teljesítménye miatt a torna, a röplabda és az atlétika szakcsoportok működése. A Diák Sport Egyesületben dolgozó pedagógusok kiemelkedően színvonalas munkát végeznek tanítványaikkal. 

Egyesületen kívüli csoportok is működnek településünkön, számuk folyamatosan változik. Közülük a folyamatosan működők tudnak komolyabb eredményeket felmutatni. Önkormányzatunk pályázat útján segíti anyagi támogatással működésüket. 
Önkormányzatunk a 2001-ben elfogadott települési Sportkoncepciót 2004-ben megújította, ennek szellemében 2005-től megemelte az éves önkormányzati támogatási keretet. A koncepció figyelemmel kísérése a sporttal foglalkozó mindenkori bizottság feladata. 
A Képviselő-testület további feladata lesz a település közművelődési rendeletének megalkotása is.

Egyebek

A kórógyszentgyörgyi óvoda épületében mára mintegy 70 főt foglalkoztat a kecskeméti székhelyű Humán Kft. Képviselő-testületünk e ciklusban az épület korábbi ingyenes használatba adásával egyetértett, az ingyenességet továbbra is fenntartotta, hiszen azoknak az embereknek a munkavállalását teszi ezzel lehetővé, akik csökkent munkaképességük miatt a nehéz napszámos munkát nem tudják vállalni.

Megoldódik a környezetüket zavaró tevékenységet folytató cégek külterületre telepítése. A települési rendezési terv megújítása során kijelöltük a falu Szentes felé eső végén az e célra felhasználható területet, s mostanra minden akadály elhárult a vállalkozások kitelepülése elől. A hely kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy a nagy szállítójárművek, amelyek döntő többsége Szentes felől érkezik, ne jöjjenek be a településre. 

Tárgyalásokat folytatunk a volt bölcsőde épületének hasznosítására.

Rendőrségünk létszámának növelése sajnos eddig nem sikerült. A közbiztonság javítása érdekében a Képviselő-testület lehetőségeihez mérten igyekezett a Polgárőrség működési feltételeit javítani. Ingyen használatba adtuk számukra az önkormányzat NIVA gépkocsiját, amelyen nagy értékű javítást végeztek a polgárőrök. 2006-ban egy személygépkocsi vásárlása is lehetővé vált a csoport számára. Az egyesületek működéséhez biztosított keretből minden évben kapnak benyújtott pályázatukra némi támogatást.
Szintén a közbiztonság javítása érdekében kezdtük vizsgálni a falu több pontján kiépítendő térfigyelő-rendszer létrehozásának feltételeit.

Az előbb említett pályázható keretből támogatjuk évről-évre többek között a Szép Öregkor Nyugdíjas Klub, a Római Katolikus és a Református Egyház, a Siketek és Nagyothallók Egyesülete, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Polgárőrség, a Rendőrség, a Dobbantó Néptánc Együttes, a Sport Egyesület, a Diák Sport Egyesület, a Faluvédő és Szépítő Egyesület, az önálló sport szakosztályok és valamennyi településünkön működő civil szervezet pályázatát. 

Szegvár, 2006. augusztus 24.

Szenczi Sándorné
polgármester

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató