Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

1997. A negyvenedik év

1 495

A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetre emlékezünk a Szegvár Online-on, az „Öt évtized emlékei” című könyvből publikálunk részeket. A könyvet a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet adta ki 2007-ben, az ötven éves évforduló emlékére.

Írta: Kovács Lajos.

11. rész

A jubileumi ünnepséget április 4-én, pénteken, a küldöttgyűlésen tartották a szegvári művelődési házban. Először elhangzott az Igazgatóság beszámolója az 1996. évben végzett munkáról, majd az elnök ismertette az 1997. évi cselekvési és üzletpolitikai programot. Ezt követte a felügyelő bizottság jelentése és az előterjesztések. Ezután Csatordai Mihály, az igazgatóság elnöke a szövetkezet megalakulásának 40. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartott. Köszöntőjében elmondta,

„Különleges ünnepi megemlékezésnek vagyunk részesei, ami az ember, de a szövetkezet életében is egyszer fordul elő. Minden ilyen esemény, ha belegondolunk, történelmi esemény az emberi sorsban és a szövetkezet életében is. ….Külön öröm számunkra, akik a jelent építik, hogy közöttünk vannak azok, akik tevékeny részesei voltak szövetkezetünk megalakulásának. Tisztelettel kell adóznunk azoknak is, akik már nem lehetnek közöttünk. …A 40 éves évfordulót sok vetületben lehet értékelni. Ehhez kívántunk azzal a kezdeményezéssel is  hozzájárulni, hogy ünnepi programként feldolgoztattuk a takarékszövetkezet  történetét, sőt mi több, az elődeinkről, a hitelszövetkezeti mozgalomról sem feledkeztünk el. Ilyen történeti forrásanyaggal nem rendelkeztünk, önmagában ennek megörökítése, még, ha papírra „vésés” formájában is történt, tiszteletadás. … A 40 éves múlt tényei önmagukért beszélnek, amit leírni is nehéz. … Nem lehet most felsorolni – de az anyag tartalmazza – azokat a csodálatos és a szövetkezeti mozgalom iránt elkötelezett elődeinket, akiknek az „életük” vagy munkahelyük volt a takarékszövetkezeti mozgalom. Mindezen túlmenően tanúbizonyságot tettek a munkahely- és a hivatásszeretet, a becsület, a tisztesség és az elkötelezettség területén. Köszönet minden alkotónak, köszönet az alapítóknak, köszönet a közöttünk ünneplő Buda Lászlóknak, Kun Istvánoknak, Kovács Piroskáknak, Magyar Józsefnéknek, Györgyi Istvánoknak, Vigh Kálmánnéknak és azoknak, akik nem lehetnek közöttünk: Nagy Jánosnéknak és a Szalai Józsefnéknak, a Bárány Mihályoknak, és még sorolhatnám. A többes számmal a korok képviselőit is méltatni kívántam. A takarékszövetkezet tisztségviselői és dolgozói munkája élethivatás, élettörténet. Sikereink egyik titka ez a személyes mentalitás. Mindez 10-30 éves tisztségviselői és dolgozói munkaviszonyban testesül meg. Ha végiggondoljuk, eddig 2 elnöke, 2 főkönyvelője volt a takarékszövetkezetünknek. A fluktuáció soha nem volt jellemző. 2-3 év alatt lehet szélhámoskodni, de 20-30 évig nem. Ez óriási erőforrás.”10

Jutalmazták a dolgozókat, kitüntetéseket adott Csatordai elnök úr 10 éves munkaviszony után: Pappné Szín Ilona szentesi kirendeltségi ügyintézőnek, Simon Istvánné csongrádi kirendeltségi ügyvezetőnek és Forgó Jánosné csanyteleki kirendeltségi ügyintézőnek. Ezt követően a szövetkezet Igazgatósága által alapított Emlékplakettet és a vele járó pénzjutalmat adta át Buda László alapító tagnak (40 év), Kun István alapító tagnak (40 év), Kovács Piroska alapító tagnak (40 év), Móricz Lászlóné nyugdíjas dolgozónak (33 év), Györgyi István derekegyházi küldöttnek (32 év), Magyar Józsefné szegvári küldöttnek, volt igazgatósági tagnak (35 év), Vígh Kálmánné központi könyvelőnek (28 év), Bárány Lászlóné szegvári kirendeltségi hitelügyintézőnek (27 év). Budai László alapító tag szót kért és elmondta:

„…Hunyadkürti Lajos az akkori MESZÖV elnök azzal bízott meg bennünket, hogy igyekezzünk, iparkodjunk otthon, hogy a község javát szolgáljuk. Én azonnal indultam, felkerestem Kun István urat, aki az ÁFÉSZ elnöke volt és közölte velem, hogy itt minden rendben van, nincs különösebb probléma, elég jól működött az ÁFÉSZ és akkor úgy határoztunk, hogy mi alapítunk egy takarékszövetkezetet. Felkerestük a régi takarékpénztár, hitelszövetkezet dolgozóit, Bárány, Gila, és a többi urakat, és ezen az alapon megszerveztük a Szegvár községi Takarékszövetkezetet 40 évvel ezelőtt… Szegváron voltam gyümölcs-zöldség felvásárlási felelős. Mint a MESZÖV oktatási előadója sok fiatalt neveltem. Eléggé mozgalmas és küzdelmes és igen felelősségteljes munkát végeztem 41 éven át, amikor nyugdíjba mentem.”

Ezek után rövid „kultúrműsor” következett, a szegvári néptánccsoport adta elő műsorát, amit baráti beszélgetés követett fehér asztal mellett.

1997-ben a taglétszám 13.446 főre emelkedett az előző évi 12.796 főről. Az abszolút növekedés 650 fő. A legtöbb tagot ebben az évben a szentesi kirendeltségen léptettek be, összesen 385 főt. Csak a felgyői kirendeltségen regisztráltak 13 fő csökkenést. A jubileumi évben a betétállomány 1996-hoz viszonyítva 624,039 M Ft-tal növekedett, vagyis 3,338 milliárd forint lett. A hitelállomány pedig 57,57%-kal növekedett. Így meghaladta a 487,715 M Ft-ot, a növekedés 178,196 M Ft volt. A hitelállományból az építési hitelek volumene alig változott 1996 óta. Annál inkább nőtt az egyéb lakossági hitelek mennyisége. Az előző évinek a 165,51%-ára. Ennél nagyobb mértékben a társasági, vállalkozói hitel mennyisége nőtt az előző évi 229,60%-ára. Érdekes adatként megjegyzem: legtöbb hitelt a csanyteleki vállalkozók vettek fel, ugyanis 766,39%-ra növekedett az általuk felvett hitel mennyisége. Őket követte a Szegvár központ 275,64%-kal. Természetesen mennyiségileg a szentesi vállalkozók hitelfelvéte volt a legnagyobb. Ők 24,247 M Ft-ot vettek fel, a tavalyihoz viszonyítva 173,61%-kal többet.

Mi jellemezte a takarékszövetkezet tevékenységét 1997-ben?

 • Tovább fejlődött a személyi, technikai és a tárgyi feltétel.
 • Magas színvonalon és biztonságosan tudták működtetni a rendelkezésükre álló erőforrásokat.
 • A testületek (küldöttgyűlés, igazgatóság, felügyelő bizottság) és az ügyvezetés munkája a kölcsönös bizalomra épült. Tervszerűek és következetesek voltak.
 • A törvényi- és bankbiztonsági követelményeknek magas színvonalon megfeleltek.
 • Megtartották a pénzpiaci versenyképességüket. A betétkonstrukcióik megfelelő választékot nyújtottak a betéteseknek.
 • Az elektronikai feldolgozási és pénzforgalmi rendszerük óriási fejlődésen ment keresztül.
 • Eredményesen működött a bér-, az ösztönzési és jutalmazási rendszer.
 • A közgazdasági elemzéseket globálisan és a konkrét ügyletek vonatkozásában is folyamatosan végezték. A számvitel havonta egyszerűsített mérleget készített, így havonta figyelemmel tudják kísérni a gazdálkodás egészét.

Jellemezte még a takarékszövetkezetet az is, hogy a szakmai felkészülés érdekében iskolai és iskolán kívüli képzéseket szerveztek a dolgozóknak. Ezt a célt szolgálták a hetenkénti vezetői megbeszélések, a kirendeltségvezetői értekezletek, a dolgozóknak tartott bankszakmai konzultációk és a számítógépes oktatások.

Az 1997. évi beruházások és fejlesztések összege 28,8 M forint volt. A legnagyobb beruházás a szegvári központi üzletház II. ütemének a megvalósítása volt. 1997. július 18-án a tervnek megfelelően elkészült. Fontos döntés volt a bankkártya automaták beszerzése és beszerelése Szentesen és Csongrádon. Az Igazgatóság döntése alapján  Szentesen és Csanyteleken szoftverfejlesztéseket eszközöltek a felújítások helyett. Ugyancsak fejlesztették az elektronikus adatátviteli rendszert bérelt vonal kiépítésével Budapest–Szentes, Szentes–Csongrád, Szentes–Szegvár között. A szegvári központot a kirendeltségekkel modemes átutalási rendszerrel kötötték össze. És még lehetne folytatni, milyen fejlesztéseket végeztek a jubileum évében.

Kiemelt programként kezelték a számlabetétek számának a növelését, ezen belül a lakossági és társasági folyószámlákat. A növekedést érdekeltségi alapon működő mozgó bérrel ösztönözték. Ennek köszönhetően a számlások száma 1320 darabbal nőtt 4333 darabra. Ez a darabszám-növekedés együtt járt a számlaállomány emelkedésével. Míg 1996-ban 160-190 millió Ft között, 1997-ben 280-340 millió forint között volt az állomány.

A takarékszövetkezet befektetéseit érdemes felsorolni, mert a következő években alig fog változni.

Pénzügyi befektetések:

 • Co-Portfolió: 4,050 M Ft
 • Takarékbank: 0, 366 M Ft
 • Coopholding Rt.: –
 • Hitelgarancia Rt.: 0,375 M Ft
 • Proto Kft.: 0,200 M Ft
 • Alexa Kft.: 0,100 M Ft
 • Összesen: 5, 091 M Ft
 • Ingatlanba (üzletházak), tárgyi eszközökbe történő befektetések: 98,250 M Ft
 • Követelés fejében átvett eszközök: 4,091 M Ft
 • Befektetett eszközök összesen: 107,432 M Ft

A kiegészítő tevékenységet 1997-ben bővítették a kábel tv díjbeszedéssel. A víz-, telefon-, és egyéb szolgáltatási díjbeszedéseket a számlaátutalások területére irányították A készpénzes áramdíjbeszedés ebben az évben teljesen megszűnt Csanyteleken, Bokroson, Tömörkényen és Felgyőn is. A kiegészítő tevékenység forgalma kismértékben nőtt, az előző évinél 5,3%-kal lett csak nagyobb. 886 M Ft forgalmat bonyolítottak le. A jutalékbevétel viszont a tervezettnél jobb. A tényleges bevétel 20,4 M Ft lett.

Míg a forgalom csak 5,3%-kal nőtt, addig a sertéskifizetések jutalékának emelése miatt a jutalékbevételek 34,2%-kal nőttek. Az előző három évhez viszonyítva is jelentős az emelkedés. (1995-ben 11,7 M Ft, 1996-ban 15,2 M Ft, 1997-ben 20,4 M Ft )

1997-ben a pénztárak készpénzforgalma a betétállomány volumene, illetve a lakossági szokások lassúbb változása miatt igen magas volt. Talán a lakosság szokásai változtak nehezebben. Erre az évre a szövetkezet szervezeti rendszere kialakult, azonban a szakmai feladatok összetettsége, a betét- és hitelállomány, a pénzforgalom volumenének óriási növekedése anyagi, személyi erőátcsoportosítást igényelt. A hitelintézeti törvény (Hpt) előírása alapján két ügyvezető igazgatót kellett volna kinevezni 1997. július 1-től egyet kineveztek, a másikra az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelettől engedélyt kaptak 1998. december 31-ig, mivel a törvény által előírt feltételek hiányoztak.

A szövetkezet dolgozói létszáma 55 fő ebben az évben. A 3,5 milliárdos forrásállományhoz képest 30%-kal alacsonyabb létszámmal dolgoztak, mint más takarékszövetkezetek. Ez az alacsony létszám nagy terheket rótt a dolgozókra. Ezt a többlet munkát nagyobb jövedelemmel és juttatással próbálták honorálni. Az egy hóra eső átlagjövedelem 110.638 Ft. A településen nem volt intézmény, munkahely, ahol ekkora jövedelemmel rendelkeztek a dolgozók.

1997-ről elmondhatjuk: megfelelő összhangot sikerült teremteni a kamatpolitika, a jövedelmezőség megtartása, a fejlesztési kényszerek és a törvényi kötelezettségek teljesítése között úgy, hogy megmaradt a versenyképesség, a népszerűség, a lakosság bizalma.

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató